Category

Nyhet

Kvalitetssystem – for brukernes skyld

By | Nyhet

I kvalitetsarbeidet i Trasoppklinikken er det nytten og verdien for brukerne som står i fokus fremfor selve sertifiseringen.

– Vi har gjort en del grep i kvalitetssystemet til Trasoppklinikken det siste året. Det gjør at vi nå hører mer positiv omtale av kvalitetssystemet og flere ser nytteverdien. Fokuset i kvalitetsarbeidet må være på nytten og verdien for brukerne i stedet for selve sertifiseringen – at det er innholdet i sertifiseringsprosessen som er viktig i stedet for selve sertifikatet.

 

Henning Meling er faglig nestleder og systemansvarlig for EQS i Trasoppklinikken. Som hos mange andre var det å bli ISO-sertifisert en viktig grunn for å anskaffe et verktøy for kvalitetssystemet. EQS ble anskaffet i 2008, og i 2010 ble de sertifisert etter ISO 9001:2008 første gang.
Trasoppklinikken er en del av spesialisthelsetilbudet til Helse Sør-Øst. Klinikken gir behandling til alkoholavhengige, medikamentavhengige, blandingsmisbrukere og deres familier. De har knapt 50 årsverk, men er flere ansatte. Alle ansatte med fast stillingsforhold har egen bruker i EQS, mens ekstravakter bruker en fellesbruker. Slik har alle tilgang til kvalitetsdokumentene.

 

Les hele saken på extend.no

Betydningen av brukererfaring i Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

By | Nyhet

Medarbeideren er Trasoppklinikkens viktigste ressurs. Det er medarbeideren som med sin kompetanse, ferdighet, engasjement og hjerte utgjør kjernen i vårt tilbud om behandling av og for mennesker med rusproblemer. For å gi tjenester av god kvalitet, for å kunne være leverandør av spesialisthelsetjenester, er kompetente medarbeidere den vesentligste suksessfaktor. Hos oss vil du derfor møte noen av de beste legene, psykiaterne, psykologene, sosionomene og sykepleierne som er  innenfor rusfeltet. Men vel så viktig mener vi, er at det hos oss også jobber mennesker med egen ruserfaring. Hos oss har de tittelen rusterapeuter. De inngår i det tverrfaglige teamet, og de løfter med sin unike innsikt, vår samla  kompetanse og dermed kvaliteten på behandlingen.

 

Trasoppklinikken ble opprinnelig  etablert på grunnlag av 12- trinns programmets behandlingsfilosofi. Programmet er over tid videreutviklet og integrert i vårt tverrfaglig spesialiserte rusbehandling.

I korthet handler dette om å integrere erfaringsbaserte løsninger.

 

12 –trinnsmodellen møtes ofte med motforestillinger, ikke minst i fagkretser. En frykt for ufaglighet – mangel på profesjonalitet. Men vi opplever likevel at det skjer en positiv dreining, der statlige myndigheter går foran, og nettopp krever at behandlingsapparatet tar aktive grep for å sikre at  brukerstyring og erfaringskompetanse er integrert.

 

Julie Winge tar i denne artikkelen i Tidsskriftet for den Norske Legeforening opp betydningen av egenerfaring. Men hun går videre og utfordrer oss alle, innenfor rammen av det profesjonelle- til å «by på oss sjøl». Våge å vise at man som behandlere, selv uten ruserfaring, har livserfaring – på godt og vondt. Og kanskje er nettopp dette kjernen i den faglig metode – å by på seg selv.

Les hele artikkelen her:  Tidsskriftet.no

Hvorfor akkurat meg?

By | Nyhet

Hvorfor akkurat meg?

På Trasoppklinikken møter vi hver eneste dag mennesker, mennesker med ulike historier og livserfaringer. Mens noen forteller om gode og trygge liv, forteller andre om liv med mye spenning og tøffe krav. Noen har en bagasje der traumatiske opplevelser og krevende barndom inngår,  og atter andre har et voksenliv preget av familieoppbrudd og krevende arbeidsforhold.

Felles for de menneskene vi møter her hos oss, er at alkohol og rus har vært en del av livsstilen, en mestringsstrategi, bevisst eller ubevisst. Litt etter litt har man mistet kontroll.

Avhengighet er en sykdom. Men sykdommer rammer ikke rettferdig. Og likevel er spørsmålet typisk; hvorfor akkurat meg? Hva har jeg gjort feil?  Jeg har møtt mennesker med kreft, med demens og avhengighet som stiller seg dette spørsmålet.  Mange av våre folkehelsesykdommer har årsaksforklaringer i livsstil. Jeg har selv ansvar for min livsstil. Likevel vet vi at livsstil ikke kan forklare alt. Ikke alle som røyker får lungekreft, og flere lungekreftpasienter har aldri tatt en røyk i hele sitt liv.

Kultur for rus, solidaritet med rusavhengige

Alkohol og rusmidler er en del av kulturen, vår omgangsform. Rus er et fenomen som gjenfinnes i alle overalt og mye taler for at det alltid har vært slik og alltid vil være slik. For de fleste av oss representerer rus oppstemthet og glede i avgrensede sammenhenger. Noen av oss har imidlertid en særlig sårbarhet i forhold til rus. Suget etter stadig oppstemthet gjør at grensene flyter ut, man mister kontroll og blir helt maktesløs. Helsetjenester og tiltak må legge dette til grunn og bygge på en solidaritet med de som har denne sårbarheten.

Åpenhet

I Norsk Ukeblad (nr 11/17) forteller Tove sin historie.

Hennes historie er unik, og likevel er den så gjenkjennelig.  Den sjenerte tenåringsjenta som opplevde at hun torde å snakke når hun drakk, som senere av og til fant trøst i alkohol  og  gradvis mistet kontrollen. Tove er sårbar, men Tove er også sterk. Hun har søkt hjelp. Hun har funnes seg selv og livsgleden.                                                                                                             

Det er vårt ønske at Toves historie skal  sette mot til andre, gi håp og bidra til å åpne opp samtaler om et av våre største tabu; alkohol-  og rusavhengighet.

Takk til Tove og alle dere andre som står frem, deler raust av sårbare erfaringer.  Slik kan vi alle bli litt klokere både i eget liv og i møte med hverandre.

  

Alle kan bli rusavhengige

By | Nyhet

De som vil bli rusfrie, trenger et sosialt nettverk som møter dem med forståelse, ikke fordommer. Neste gang du møter en ruspasient, tenk at du er mer lik denne personen enn det du vil tro – eller tror. Les hele artikkelen fra Dagens Medisin HER

Ny klinikkleder fra nyttår.

By | Nyhet

Anita Ellefsen (46) er ansatt som ny klinikkleder ved Trasoppklinikken og tiltrår ved nyttår.

Styret har søkt etter en leder som både er resultatorientert og har god samfunnsforståelse. For å sikre en god prosess, ble et rekrutteringsfirma engasjert. Styreleder Knut Sæter understreker at en klinikkleder ved en av landets største rusbehandlingsklinikker må være ambisiøs og ønske å være synlig på feltet. Samtidig er det viktig at lederen har en åpen og involverende lederstil. Som styreleder er jeg svært tilfreds med at Anita Ellefsen har takket ja til stillingen.

Anita Ellefsen er sykepleier og har studert folkehelse ved NMBU. Hun har mange års ledererfaring innen helse og omsorgssektoren og kommer nå fra en virksomhetslederstilling i Stiftelsen Kirkens Bymisjon.

Jeg gleder meg stort over å få lov til lede og  videreutvikle en institusjon som betyr så mye for mange. I mitt arbeid drives jeg av et sterkt ønske  om å bidra til å bygge et godt samfunn gjennom å lede og utviklegode helse og velferdstjenester.  Rusavhengighet er svært tabubelagt og ødelegger mange menneskers liv- rent helsemessig men også sosialt. Trasoppklinikken har vært et vendepunkt for mange, og representerer et håp for andre. Jeg vil jobbe for at Trasoppklinikken fortsatt skal utgjøre en forskjell i menneskers liv, gjennom å befeste den allerede solide posisjone sier Anita Ellefsen.

Pasientundersøkelse

By | Nyhet

I regi av Kunnskapssenteret ble det høsten 2015 avholdt en landsomfattende pasient undersøkelse. Vi ønsker å gi ett innblikk i hvordan våre pasienter som gjennomgår døgnbehandling, gir tilbakemelding på viktige spørsmål. Vi er stolte av resultatene og mener de fortjener en plass på vår hjemmeside.

For at våre pasienter skal kunne forstå rusproblemene sine, og dets påvirkning på eget og andres liv, er vi som klinikk fornøyd med at flere av svarene gitt av pasienter i undersøkelsen, viser at de forstår nettopp dette.

På spørsmålet: «Gjør hjelpen du får ved institusjonen deg bedre i stand til å forstå rusproblemene dine?» Oppnådde vi 4,6 av 5,0 mulige.

På spørsmålet: «Gir hjelpen og behandlingen du får ved institusjonen deg tro på at du vil få et bedre liv etter utskrivning?» Oppnådde vi 4,4 av 5,0 mulige.

I denne typen spørreundersøkelser vil det også være spørsmål man skårer lavere på, naturlig nok. Dette gir oss som klinikk en mulighet til å forbedre behandlingstilbudet der det er mest nødvendig.

Vi ser frem til neste undersøkelse som gjennomføres høsten 2016.

Rapporten for 2015 heter: Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling – resultater etter en nasjonal undersøkelse i 2015. og kan leses i sin helhet her: http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/pasienterfaringer-med-dognopphold-innen-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb.resultater-etter-en-nasjonal-undersokelse-i-2015

Familie og pårørende

By | Nyhet | No Comments

Familiepoliklinikk

Trasoppklinikken tilbyr poliklinisk behandling til pårørende som er i familie med, eller i nær relasjon til rusavhengige. Pårørende kan delta i behandlingen uavhengig om den rusavhengige er, eller har vært i behandling. Behandlingen ledes av sosionom/familieterapeut, psykolog og psykiatrisk sykepleier med erfaring fra rusbehandling og medavhengighet.

Familiepoliklinikken er tilknyttet tverrfaglig behandlingsteam med blant annet lege/psykiater

Målgruppe

Voksne over 18 år, som opplever belastninger i eget liv grunnet andres rusmisbruk. Det er ikke uvanlig at pårørende har behov for behandling med tanke på å bearbeide inntrykk, tanker og følelser i forbindelse med det de har opplevd.

Innhold

 • Kartleggings- og støttesamtaler
 • Dagbehandling over seks dager
 • Terapeutisk gruppe hver 14. dag inntil
 • seks måneder
 • Undervisning
 • Introduksjon til selvhjelpsgrupper

Tema

 • Personlig endring
 • Kommunikasjon
 • Følelser
 • Grensesetting
 • Rus i et relasjonsperspektiv
 • Utvikling av rusmiddelavhengighet
 • Tilfriskning

 

Les mer om våre behandlingstilbud

 

Dagbehandling gis til pasienter i en sårbar livsfase

By | Nyhet | No Comments

Dagbehandling 

Trasoppklinikken utvider behandlingstilbudet, og tilbyr også dagbehandling. Behandlingen ledes av helse- og sosialarbeidere med kompetanse og erfaring med mennesker med rusproblematikk.

Målgruppe
Behandlingstilbudet gis til pasienter i en sårbar livsfase, som trenger rusforebyggende behandling og stabilisering med tanke på rusfrihet. Pasientene må ha egen bolig, evt. ha bolig ved et kommunalt botiltak, hybelhus eller lignende.

Tidsramme 

 • Mandag til onsdag 09.30-15.00
 • Fredag 09.30-13.00 i fire uker.
 • Mulighet for 2-4 ukers forlengelse.

Innhold 

 • Undervisning
 • Gruppebehandling
 • Fysiske/sosiale aktiviteter
 • Oppmerksomhetstrening
 • Individuell oppfølging
 • Introduksjon til selvhjelpsgrupper
 • Lunsj

 

Hvordan søke dagbehandling? 

Henvisning via fastlege, NAV-konsulent eller annen henvisende instans.

Henvisning til dagbehandling sendes til Trasoppklinikken, Trasoppterrassen 25, 0672 Oslo. Er behandling innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling påbegynt, kan institusjonen der behandlingen pågår, viderehenvise til dagbehandling på Trasoppklinikken.

Trasoppklinikken 

er en stiftelse som inngår i tverrfaglig spesialisert rusbehandling, innenfor Helse Sør-Øst RHF. Målgruppen er alkohol- og medikamentavhengige/blandingsmisbrukere og deres familier. Klinikken har poliklinikk med vurderingskompetanse, eget familieprogram, dagbehandling – åtte plasser og døgnavdeling med 33 plasser.

 

Les mer om våre behandlingstilbud