All Posts By

Anders Instebø

Kompetansenettverk

By | Nyhet

Trasoppklinikken inngår i et kompetansenettverk  innenfor rus og avhengighetsbehandling – på 12 trinnsbehandling,  bestående av offentlige og private helseaktører.

Vi har utviklet en webside, der ambisjonen er å bidra til å dele kunnskap om 12 trinnsbehandling. 12 trinnsbehandling inngår som en del av de Nasjonal faglig retningslinjene for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet. Les mer om nasjonalfaglig retningslinjer 

Selvhjelpsgrupper, fokus på fellesskap  og mening/eksistensielle spørsmål kommer i tillegg til nevrobiologiske og psykososiale perspektiver på rusmiddelavhengighet.

Man kan si at 12 trinnsbehandling er et rammeverk ,en elektiv tilnærming, der flere metoder brukes i samspill med hverandre. Den nye nettsiden har følgende adresse:

12-trinnsbehandling.no

Da og nå!

By | Nyhet

TV-program fra Trasoppklinikken

Her kan du se to TV program på NRK fra Trasopp, den ene fra 1964 og den andre fra 2017. Disse gir et interessant bilde på rushjelpen på to ulike tidspunkt.

Motoverføringer i den kliniske hverdagen

By | Nyhet

Hvor mye reflekterer helsepersonell over egne følelser i forhold til pasienten, for eksempel individuelt, i veiledning eller som gruppe på arbeidsplassen?

Shahram Shaygani (psykiater, Trasoppklinikken) gir her en introduksjon om motoverføring i den kliniske hverdagen, som kan fungere som et startpunkt for de som vil gjøre dette til et tema som jevnlig tas opp og bearbeides på egen arbeidsplass.

Motoverføring skal forstås av tre grunner:

1) Kan hjelpe helsepersonell til å ikke handle prematurt og kontraterapeutisk.

2) Belyser en «ekstra dimensjon» i relasjon med pasienten som ikke handler om konkrete faktaopplysninger, men implisitte, affektive og relasjonelle data som ligger i bakgrunn av det eksplisitte.

3) Kan hjelpe helsepersonell til en empatisk inn-tuning mot pasientens affektive og relasjonelle behov.

 

Se hele foredrag her

Fagrådet besøkte Trasoppklinikken

By | Nyhet

Trasoppklinikken har eksistert i 60 år. I januar 2017 fikk de ny klinikkleder, Anita Ellefsen (på bildet sammen med Fagrådets leder Jan Gunnar Skoftedalen). Fredag 30. juni besøkte sekretariatet klinikken som i 2016 hadde nær 4500 polikliniske konsultasjoner og over 10 000 behandlingsdøgn.

Bred kompetanse 
Anita Ellefsen har tidligere arbeidet både innen Blå Kors og Velferdsetaten i Oslo, men er ny i rusfeltet. Hun leder 49 årsverk og en klinikk som tilbyr både avrusning, poliklinikk, døgnbehandling og etterbehandling/oppfølging. Trasoppklinikken tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), har avtale med Helse Sør-Øst og er tillagt vurderingskompetanse. Klinikken har flere leger og psykologer med spesialisering innen rus og avhengighet og sykepleiere og sosionomer med videreutdanning. I tillegg har de en unik kompetanse ved å ha flere medarbeidere med egenerfaring.

Målgruppe
Klinikkens primære målgruppe er voksne kvinner og menn med avhengighet til alkohol og/ eller medikamenter, de fleste i alderen 30-50 år. Det forekommer ofte at pasientene har et blandingsmisbruk med stoff som hasj og amfetamin. Familiemedlemmer kan få hjelp for egen del uavhengig om den rusavhengige selv er i behandling. I 2016 hadde klinikken 4 460 polikliniske konsultasjoner, 1344 dagbehandlinger og 10054 behandlingsdøgn (fordelt på 35 døgnplasser, hvorav 6 er avrusningsplasser). Beleggsprosenten var i 2016 på 95. Døgninnleggelse varer gjerne fra to til tre måneder. I tillegg tilbyr klinikken 12 måneders etterbehandling med gruppetilbud og individuelle samtaler.

12-trinnsprogrammet Alcoholism Recovery Program (ARP)
Trasoppklinikken er religionsuavhengig og tilbyr flere behandlingsveier. Forløpet tilpasses etter vurdering av den enkeltes behov. Basisprogrammet drives kontinuerlig og programmet pågår sju dager i uka, 365 dager i året. Målsettingen er å oppnå fysisk og psykisk stabilisering og å øke forståelsen av egen mestring av rusavhengighet. Hovedelementene i basisprogrammet er gruppeterapi, undervisning og individualsamtaler. Etter gjennomført basisprogram får pasientene tilbud om å delta i 12-trinnsprogrammet ARP. ARP gjennomføres i lukkede grupper med fem ukers varighet. 12-trinnsmodellen er anbefalt i nasjonale retningslinjer for rusbehandling og Trasoppklinikken understreker fagligheten i programmet. Til høsten skal de blant annet på studietur til Minnesota hvor målet er ytterligere kunnskapsutvikling.

Alkohol må tydeligere fram som problem!
De fleste av pasientene på Trasoppklinikken har alkohol som sitt hovedproblem. Mange er i jobb og har familie, venner og kollegaer. De er ikke spesielt marginaliserte og flertallet har få synlige skader av sin avhengighetsproblematikk. Mange familier sliter og Trasoppklinikken opplever dilemmaer knyttet til å løfte fram og synliggjøre alkoholavhengighet som viktig del av rusbehandling både faglig og politisk. Diskusjonene i media foregår gjerne rundt illegale rusmidler og alkohol blir dessverre for lite synlig i samfunnsdebatten. I Norge slo Folkehelserapporten 2014 fast at mellom 10 og 20 prosent får en ruslidelse i løpet av livet og at avhengighet av alkohol er den mest vanlige ruslidelsen. Det finnes mye god kunnskap om alkoholavhengighet, men er det fortsatt slik at alkohol blir vanskelig å snakke om fordi det blir for nært oss selv?

Fagrådet takker for gjestfriheten og for gode faglige diskusjoner!

 

Artikkelen er hentet fra rusfeltet.no

Valgblogg: Balansekunst

By | Nyhet

Valgblogg: Balansekunst

Politikkutforming handler om å avveie interesser. Hva gagner oss best totalt sett?

Sommertid er ferietid. En kjærkommen mulighet for å reise, hente impulser, lese annet, lytte til nye stemmer og dermed også få nye innsikter. Verden er vid, veiene mange.

Jeg kom meg ikke til Hellas eller Middelhavet i sommer, men har latt meg sjarmere av vingårder og gårdsutsalg av øl lenger nord. Likevel vil jeg starte denne bloggen med henvisning til leveregelen som den gamle greske filosofen Aristoteles fremholdte som gyldig, nemlig den gylne middelvei.

Vi elsker polet

Det å finne riktig balanse mellom ytterpunkter er kjernen i hva mennesker strever med i det daglige, så vel som hva politikkutforming handler om. Avveie interesser – motstridende interesser. Hva gagner meg – oss – totalt sett best?

Det går en liberaliseringsvind hva gjelder alkohol over landet vårt. Vinmonopolet er under press, det er krav om utvidede salgstider i butikkene, gårdsutsalg av vin og øl, og å kunne drikke pils i parken.

Samtidig elsker vi nordmenn vinmonopolet vårt. Denne anakronisme av et monopol hvis oppdrag er å begrense vårt konsum av et næringsmiddel assosiert med glede og hygge og med en risiko for sykdom og skade.  For femte år på rad vinner Vinmonopolet TNS Gallups store omdømmeundersøkelse.

Vinmonopolets popularitet er ikke et resultat av god service. Det handler om at en restriktiv alkoholpolitikk har gjenklang i befolkningen. Det er slik vi vil ha det.

Ikke krav om liberalisering

Så hvor kommer da denne liberaliseringsvinden fra?  Det er ikke belegg for å si at det er et folkekrav om liberalisering. Svaret ligger snarere i at alkohol er en handelsvare, det er arbeidsplasser, det er snakk om mye penger.

Norsk alkoholpolitikk er orientert rundt tre pilarer; regulering av tilgjengelighet, forebygging og behandling. Nordmenn konsumerer mindre alkohol enn de fleste andre. Det er ikke tilfeldig. Det er resultat av en villet politikk.

Økt tilgjengelighet, slik vi finner det lenger sør i Europa; med pils i parken, gårdsutsalg og utvidede åpningstider, vil øke konsumet, det er jo hele poenget! Økt konsum betyr mer uhelse, skader og ikke minst mer behov for behandling.

Ekstra vanskelig for de som sliter

Alkohol utgjør sammen med røyk, høyt blodtrykk, usunn mat og illegale rusmidler den viktigste risikofaktoren for død før fylte 70 år.

For mennesker som har utviklet avhengighet, slik som pasientene på Trasoppklinikken, kan økt tilgjengelighet være ekstra vanskelig. Norsk helsepolitikk er fundert på solidaritet med de sårbare, det må inkludere alkohol- og ruspolitikken.

Når politikk utformes, avveies interesser. Det er en balansekunst. Min hilsen inn til våre politikere i valgkampen er: Slå ring om våre alkoholpolitiske løsninger, slå ring om en konsekvent vinmonopol ordning.

Godt valg!

Artikkelen er hentet fra actis.no

Avdelingsleder for fag, kvalitet og HR – Trasoppklinikken

By | Ledig stilling, Nyhet
Er du en fagperson med erfaring fra spesialisthelsetjenesten og samtidig kompetanse med systematisk kvalitetsarbeid? Da er det kanskje nettopp deg vi søker! Som avdelingsleder vil du inneha en nøkkelrolle i klinikken i vårt spennende og viktige arbeid videre. Gjennom vår samarbeidspartner Skagerak Consulting så gleder vi oss til å høre fra deg.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvaret innebærer å utvikle, vedlikeholde kvalitetssystem for hele klinikken, herunder planlegge og gjennomføre internkontroll, vedlikeholde og videreutvikle system for HR/HMS og styringssystemer i forhold til kompetanseutvikling, Fou –arbeid samt markedsføring
 • Avdelingsleder rapporterer til og er stedfortreder for klinikkleder i dennes fravær
 • Som Avdelingsleder inngår du i klinikkens lederteam, er leder for Pasient og sikkerhetsutvalg, samt for Fag og kvalitetsutvalget
 • Trasoppklinikken har i tråd med avtale med HSØ RHF delegert kompetanse til å gjøre rettighetsvurderinger av henvisninger til TSB. Avdelingsleder er leder for vurderingsteamet

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig helse- og sosialfaglig utdannelse, gjerne psykolog/lege, sykepleier eller sosionom
 • God forståelse for og erfaring med henvisninger/saksbehandling, kvalitetssystemer og sertifiseringsarbeid
 • Gjerne erfaring med og/eller videreutdanning innenfor prosjektledelse
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten, og psykisk helsevern mm.

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Du må ha god arbeidskapasitet, være fleksibel, trives med å jobbe både selvstendig og team. Personlig egnethet er en forutsetning. Du må kunne snakke og skrive meget godt norsk

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Spennende og viktige oppgaver i et felt under utvikling
 • Arbeid på en klinikk med store ambisjoner
 • Jobbe i et spennende og dyktig fagmiljø
 • Et godt og utviklende arbeidsmiljø
 • Mulighet for videre-/etterutdanning og faglig oppdatering
 • Pensjonsordning i KLP
 • Lønn etter avtale