Avdeling avgiftning

Elektiv – planlagt – avgiftning til våre pasienter.

Pasientene kan følges opp fra poliklinikk til døgninnleggelse uten å måtte legges inn for avgiftning på et annet behandlingssted.

Voksne kvinner og menn med avhengighet til ett eller flere rusmidler; primært alkohol- og medikamenter er vår målgruppe, men vi vurderer alle henvisninger og vi viderehenviser/anbefaler behandling ved annen institusjon om vi mener det er nødvendig/nyttig.
I avgiftningsperioden får pasientene enerom. Maten er variert og tilberedes av klinikkens eget kjøkken.

Avgiftningen er symptomstyrt. Med det mener vi at vi ikke kan forhåndsbestemme hvor lang tid en avgiftning skal ta. Noen pasienter trenger lengre tid enn andre og, vår erfaring tilsier at de aller fleste pasientene trenger litt mer tid før kroppen og tankene er klare for behandling, så følger vi pasientens abstinenssymptomer og dagsform før vi anbefaler steget inn i behandling.
Det er viktig å skjelne mellom avgiftning og behandling. Avgiftningen er det første steget til en vellykket behandling.

Vår avgiftningsenhet tilbyr følgende:

  • Planlagt – elektiv – medikamentell behandling og nedtrapping.
  • Legetilsyn, psykiater, psykolog, spesialsykepleiere
  • Symptomstyrt nedtrapping, ikke tidsbestemt.
  • Kartlegging av psykiske og kroppslige lidelser
  • Individualsamtaler, gruppesamtaler
  • Undervisning

Når du er ferdig med avgiftning, kan du starte behandling!
Det er mye man skal lære seg på noen korte uker.

Pasientene må lære seg å godta avhengighetslidelsen før vi kan gå videre til en forståelse av hvorfor man gjør som man gjør når man er rusavhengig. Når vi har kartlagt disse mekanismene kan vi gå videre til å hjelpe pasientene våre med behandlingen; å mestre – å si nei til rus. Derfor jobber vi blant annet mye med å formidle innsikt i ambivalens, benektelse, tvil, rustrang, automatiserte handlinger og sterke følelser som skyld og skam, samt angst og depressivitet.

Når alt dette er lært og bearbeidet er pasienten klar for neste fase i behandlingen; å praktisere ny lærdom i hjemmet. Vi har tilbud om ukentlig oppfølging i inntil ett år.
Med egen vilje og god hjelp, så får du det til!