Category

Nyhet

Trasoppklinikken inviterer til pårørendekveld

By | Nyhet

Er du pårørende til noen som har problemer med alkohol eller andre rusmidler?

Trasoppklinikken inviterer til temakveld for pårørende

Tema:
– hvordan rus påvirker relasjoner og familie
– barneperspektivet
– pårørenderollen
– skam
– hvordan påvirker rus hjernen
– aktuelle tilbud om hjelp

Det vil bli arrangert temakvelder følgende torsdager:
11. juni
3. september
5. november

Fra kl. 18-20.00.
Vi vil være tilgjengelig for en uformell samtale i etterkant for de som ønsker det.

Møt opp ved hovedinngangen på klinikken.
Arrangementet er gratis.

Meld deg på ved å ringe på tlf. nr 23 34 82 00
Eller på e-post: t.hasselgard@trasoppklinikken.no

Kontakt personer: Tanja Hasselgård og Xenie Bergman

Ødelegger rusmidlene livskvaliteten? Nå kan du få hjelp til å snakke om det.

Ødelegger rusmidlene livskvaliteten?

By | Nyhet

Ødelegger rusmidlene livskvaliteten?

Nå kan du få hjelp til å snakke om det

Ødelegger rusmidlene livskvaliteten? Nå kan du få hjelp til å snakke om det.

Legeforeningen, Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) og Trasoppklinikken har opprettet et hjelpetilbud til leger med rusproblemer. Målet er å kartlegge legens ruslidelse og psykiske helse, for deretter å komme med forslag til videre behandling.

Er du lege med et rusproblem, eller er du pårørende til en?

Da kan du ta direkte kontakt med Shahram Shaygani, 920 51 842 / s.shaygani@trasoppklinikken.no
eller Anders Gaasland, 924 24 324 / a.gaasland@trasoppklinikken.no.

Henvisning er ikke nødvendig. Dere avtaler konsultasjonstime så raskt som mulig, og du får tilbud om 1 til 5 gratis samtaler ut fra en individuell vurdering. Dekning av reiseutgifter for leger som kommer til samtale skjer etter fastsatte satser.

Pakkeforløp psykisk helse og rus

By | Nyhet

Dette trenger du å vite om

Pakkeforløp psykisk helse og rus

Pakkeforløpet skal bidra til økt brukermedvirkning og brukertilfredshet. Dine ønsker og behov skal ligge til grunn for behandlingen og du bidrar selv aktivt under hele forløpet.

Henvisning

Forløpet starter når fastlegen din eller andre henviser deg til utredning eller behandling på sykehus. Henvisningen bør inneholde det som er viktig for deg og du kan be om å få en kopi av henvisningen.

Første samtale

Behandling i spesialisthelsetjenesten starter med en innledende samtale. Sammen med behandler og eventuelt dine pårørende, avklarer dere hva som er dine behov, mål og ønsker for utredning og behandling.

Behandlingsplan

Du og behandler skal sammen lage en behandlingsplan. Den skal inneholde dine mål for behandlingen ut ifra hva som er viktig for deg. Hvis du ønsker det, kan dine pårørende de

Behandlingsformer

Behandler skal gi deg informasjon om de aktuelle behandlingsformene, og kan gi deg gode råd når du skal velge den behandlingen

Koordinert forløp

Du skal få tilbud om en forløpskoordinator som skal sikre at du får et sammenhengende forløp uten unødig ventetid. Forløpskoordinator er en viktig kontaktperson for deg og eventuelt dine pårørende. Forløpskoordinator skal være tilgjengelig på telefon, og kan svare på spørsmål og informere om hva som s

Individuell plan

Hvis du har behov for flere tjenester over lang tid, har du rett til å få utarbeidet en individuell plan. Den skal sikre at du får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Dine mål er utgang

Tilbakemelding

Som pasient kan du gi tilbakemelding på hjelpen du får slik at du og behandleren din kan tilpasse den bedre til dine behov. Dersom du opplever at relasjonen til behandler ikke fungerer, bør dere snakke om det og vurdere om det er aktu

Evaluering

Behandlingen skal evalueres jevnlig. Du og din behandler skal ha jevnlige møter hvor dere snakker om hvordan det går, om du opplever hjelpen som nyttig eller om det må gjøres endringer i planene. Hvis du ønsker det, kan dine pårørende, fastlegen eller andre de

Bruker- og pårørende- organisasjoner

Det finnes mange bruker- og pårørende- organisasjoner i hele landet. Disse tilbyr både hjelpetelefoner, chatrom, rådgivning m.m. De driver også med likepersonsarbeid. Det betyr at du kan få råd og støtte fra noen som selv har erfaring med rus og/eller psykiske plager. Du finner informasjon om bruker- og pårørendeorganisasjoner på helsenorge.no

Hjelpetelefoner

Det finnes mange steder du kan ringe hvis du har behov for støtte og råd, eller hvis du bare trenger noen å snakke med. Finn hjelpetelefoner på helsenorge.no

Pasient- og brukerombudet

Hvis du opplever at rettighetene dine ikke blir ivaretatt, eller at du blir dårlig behandlet, kan pasient- og brukerombudet vurdere saken din og gi råd om hva du bør gjøre videre. Du finner informasjon om landets pasient- og brukerombud på helsenorge.no

Helsenorge.no

Pakkeforløpet skal bidra til økt brukermedvirkning og brukertilfredshet. Dine ønsker og behov skal ligge til grunn for behandlingen og du bidrar selv aktivt under hele forløpet. Dette trenger du å vite om På helsenorge.no finner du informasjon om pakkeforløp, hjelpetelefoner, pasient- og brukerombudet m.m.

Trasoppklinikkens venner

Trasoppklinikkens venner

By | Nyhet
Trasoppklinikkens venner

Stiftelsen Trasoppklinikken

Stiftelsen Trasoppklinikken ble muliggjort og opprettet som følge av innsamling av midler og innsats fra AA medlemmer, i tillegg til gaver og tilskudd fra private og det offentlige.

Formålet er å behandle alkoholikere og rusavhengige og deres familie klinisk og i samsvar med Aas ideologi.

Trasoppklinikkens venner

Trasoppklinikkens venner ble etablert i 2018.

Formålet er å gjøre pasientenes opplevelse av kvalitet og velvære høyere og understøtte enkeltmedlemmer i deres arbeid med å utvikle kunnskap om rus og rusbehandling.

Gi en gave

Du kan gi en gave via Vipps 562014

Eller ved innbetaling til konto: 1506.11.63414

Pengene går til

Midler som mottas som gave skal gå til velferdstiltak til pasientene eller tiltak som er med å utvikle kunnskap om behandling.

Håp om et bedre liv gjennom:

  • 12 trinnsmodell
  • Høy faglig kompetanse
  • Erfaringskompetanse
  • Familiefokus
  • Kunnskapsutvikling
  • Dokumenterte resultater

Rusbehandling som virker
Fellesskap som varer

Anders Gaasland blir ny klinikkoverlege ved Trasoppklinikken

Ny klinikkoverlege ved Trasoppklinikken

By | Nyhet

4. mars tiltrer Anders Gaasland som ny klinikkoverlege ved Trasoppklinikken. Gaasland har mange år bak seg som kliniker og leder fra psykisk helsevern og rus. Han har vært fagsjef i Statens helsetilsyn, politisk rådgiver på stortinget og spaltist i Morgenbladet for å nevne noe. 

Anders Gaasland blir ny klinikkoverlege ved Trasoppklinikken

Anders Gaasland blir ny klinikkoverlege ved Trasoppklinikken

Vår mangeårige overlege og klinikkoverlege Shahram Shaygani går over i stilling som ansvarlig for et nytt satsingsområde, fag og forskning. Det innebærer blant annet et PHDarbeid i samarbeid med Universitetet i Oslo, medisinsk fakultet.

Vår mangeårige overlege og klinikkoverlege Shahram Shaygani går over i stilling som ansvarlig for et nytt satsingsområde , fag og forskning

Shahram Shaygani går over i stilling som ansvarlig for et nytt satsingsområde, fag og forskning

Klinikkleder Anita Ellefsen sier i en kommentar at Trasoppklinikken med Gaaslands tiltredelse og Shayganis ledelse av ny fag- og forskningenhet, gjør et betydelig grep for å løfte kompetansen innenfor rus ikke bare på Trasoppklinikken men for hele fagfeltet.

Kompetansenettverk

By | Nyhet

Trasoppklinikken inngår i et kompetansenettverk  innenfor rus og avhengighetsbehandling – på 12 trinnsbehandling,  bestående av offentlige og private helseaktører.

Vi har utviklet en webside, der ambisjonen er å bidra til å dele kunnskap om 12 trinnsbehandling. 12 trinnsbehandling inngår som en del av de Nasjonal faglig retningslinjene for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet. Les mer om nasjonalfaglig retningslinjer 

Selvhjelpsgrupper, fokus på fellesskap  og mening/eksistensielle spørsmål kommer i tillegg til nevrobiologiske og psykososiale perspektiver på rusmiddelavhengighet.

Man kan si at 12 trinnsbehandling er et rammeverk ,en elektiv tilnærming, der flere metoder brukes i samspill med hverandre. Den nye nettsiden har følgende adresse:

12-trinnsbehandling.no

Da og nå!

By | Nyhet

TV-program fra Trasoppklinikken

Her kan du se to TV program på NRK fra Trasopp, den ene fra 1964 og den andre fra 2017. Disse gir et interessant bilde på rushjelpen på to ulike tidspunkt.

Motoverføringer i den kliniske hverdagen

By | Nyhet

Hvor mye reflekterer helsepersonell over egne følelser i forhold til pasienten, for eksempel individuelt, i veiledning eller som gruppe på arbeidsplassen?

Shahram Shaygani (psykiater, Trasoppklinikken) gir her en introduksjon om motoverføring i den kliniske hverdagen, som kan fungere som et startpunkt for de som vil gjøre dette til et tema som jevnlig tas opp og bearbeides på egen arbeidsplass.

Motoverføring skal forstås av tre grunner:

1) Kan hjelpe helsepersonell til å ikke handle prematurt og kontraterapeutisk.

2) Belyser en «ekstra dimensjon» i relasjon med pasienten som ikke handler om konkrete faktaopplysninger, men implisitte, affektive og relasjonelle data som ligger i bakgrunn av det eksplisitte.

3) Kan hjelpe helsepersonell til en empatisk inn-tuning mot pasientens affektive og relasjonelle behov.

 

Se hele foredrag her