Fagrådet besøkte Trasoppklinikken

By 8. september 2017Nyhet

Trasoppklinikken har eksistert i 60 år. I januar 2017 fikk de ny klinikkleder, Anita Ellefsen (på bildet sammen med Fagrådets leder Jan Gunnar Skoftedalen). Fredag 30. juni besøkte sekretariatet klinikken som i 2016 hadde nær 4500 polikliniske konsultasjoner og over 10 000 behandlingsdøgn.

Bred kompetanse 
Anita Ellefsen har tidligere arbeidet både innen Blå Kors og Velferdsetaten i Oslo, men er ny i rusfeltet. Hun leder 49 årsverk og en klinikk som tilbyr både avrusning, poliklinikk, døgnbehandling og etterbehandling/oppfølging. Trasoppklinikken tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), har avtale med Helse Sør-Øst og er tillagt vurderingskompetanse. Klinikken har flere leger og psykologer med spesialisering innen rus og avhengighet og sykepleiere og sosionomer med videreutdanning. I tillegg har de en unik kompetanse ved å ha flere medarbeidere med egenerfaring.

Målgruppe
Klinikkens primære målgruppe er voksne kvinner og menn med avhengighet til alkohol og/ eller medikamenter, de fleste i alderen 30-50 år. Det forekommer ofte at pasientene har et blandingsmisbruk med stoff som hasj og amfetamin. Familiemedlemmer kan få hjelp for egen del uavhengig om den rusavhengige selv er i behandling. I 2016 hadde klinikken 4 460 polikliniske konsultasjoner, 1344 dagbehandlinger og 10054 behandlingsdøgn (fordelt på 35 døgnplasser, hvorav 6 er avrusningsplasser). Beleggsprosenten var i 2016 på 95. Døgninnleggelse varer gjerne fra to til tre måneder. I tillegg tilbyr klinikken 12 måneders etterbehandling med gruppetilbud og individuelle samtaler.

12-trinnsprogrammet Alcoholism Recovery Program (ARP)
Trasoppklinikken er religionsuavhengig og tilbyr flere behandlingsveier. Forløpet tilpasses etter vurdering av den enkeltes behov. Basisprogrammet drives kontinuerlig og programmet pågår sju dager i uka, 365 dager i året. Målsettingen er å oppnå fysisk og psykisk stabilisering og å øke forståelsen av egen mestring av rusavhengighet. Hovedelementene i basisprogrammet er gruppeterapi, undervisning og individualsamtaler. Etter gjennomført basisprogram får pasientene tilbud om å delta i 12-trinnsprogrammet ARP. ARP gjennomføres i lukkede grupper med fem ukers varighet. 12-trinnsmodellen er anbefalt i nasjonale retningslinjer for rusbehandling og Trasoppklinikken understreker fagligheten i programmet. Til høsten skal de blant annet på studietur til Minnesota hvor målet er ytterligere kunnskapsutvikling.

Alkohol må tydeligere fram som problem!
De fleste av pasientene på Trasoppklinikken har alkohol som sitt hovedproblem. Mange er i jobb og har familie, venner og kollegaer. De er ikke spesielt marginaliserte og flertallet har få synlige skader av sin avhengighetsproblematikk. Mange familier sliter og Trasoppklinikken opplever dilemmaer knyttet til å løfte fram og synliggjøre alkoholavhengighet som viktig del av rusbehandling både faglig og politisk. Diskusjonene i media foregår gjerne rundt illegale rusmidler og alkohol blir dessverre for lite synlig i samfunnsdebatten. I Norge slo Folkehelserapporten 2014 fast at mellom 10 og 20 prosent får en ruslidelse i løpet av livet og at avhengighet av alkohol er den mest vanlige ruslidelsen. Det finnes mye god kunnskap om alkoholavhengighet, men er det fortsatt slik at alkohol blir vanskelig å snakke om fordi det blir for nært oss selv?

Fagrådet takker for gjestfriheten og for gode faglige diskusjoner!

 

Artikkelen er hentet fra rusfeltet.no