Klinikkens formål er å behandle alkoholavhengige, medikamentavhengige og blandingsmisbrukere i samsvar med AA’s ideologi.

Klinikken setter AA’s ideologi inn i en behandlingssammenheng.

AA-ideologien uttrykker et helhetlig menneskesyn og omfatter et system av ideer, forståelse, holdninger om hvordan et rusproblem oppleves og hvordan en avhengig person kan få et bedre liv uten bruk av rusmidler. Dette handler om erfaringsbasert kunnskap, hvor det er fremhevet at den enkelte selv må ha et ønske og ta eget valg om rusfrihet og starte en personlig endring og bedre forholdet til nære personer.

Klinikkens forståelse av rusmiddelproblematikk beskrives ved en bio/psyko/sosial modell, i samsvar med synspunktene til Verdens Helseorganisasjon.

Årsakene er multifaktorelle og er en kombinasjon av biologiske, psykiske og sosiale individuelle forutsetninger. Aktiv rusmiddelbruk over tid er grunnlaget for å utvikle rusmiddelavhengighet og avhengigheten blir et problem i seg selv. Den er preget av forskjellige helseproblemer og sosiale problemer.

Behandlingen er basert på et helhetlig menneskesyn, hvor helsemessige, sosiale aspekter og åndelig dimensjon (egendefinerte verdier, normer og livstro) vektlegges.

I første fase av behandlingen vil fokuset være på helsetilstanden. Senere blir behandlingen rettet mot sosial funksjonsevne og en personlighetsendring. Dette innbefatter å utvikle egne ressurser i positiv retning, få meningsfylte relasjoner til andre og å oppnå trivsel i dagliglivet.

I behandlingen knyttes den personlige endringsprosessen til AA’s 12 trinn og en forståelse av rusmiddelavhengighet i et relasjonsperspektiv.